Świetlica osiedlowo-środowiskowa z elementami socjoterapii

  

Pragniemy poinformować, iż w lokalu przy ul. Adama Mickiewicza 5, 16-060 Zabłudów funkcjonuje świetlica osiedlowo-środowiskowa z elementami socjoterapii prowadzona przez Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Panorama" przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Animacji Kultury w Zabłudowie. Zadanie publiczne realizowane z dotacji Burmistrza Zabłudowa.
 
Świetlica czynna jest w:
poniedziałek - 7:30 -11:30

wtorek - 12:00 - 14:00

środa - 13:45 - 19:45

 
W świetlicy przewidziano następujące formy pracy:

- zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia w grupach zainteresowań,

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- indywidualne konsultacje pedagogiczne.
 

Uczestnikami zajęć w Świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci będące w trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo lub o trudnej sytuacji materialno-bytowej, sprawiające problemy dydaktyczno-wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym. Do Świetlicy przyjmowane są dzieci i młodzież: na ich prośbę (za zgodą opiekunów), na prośbę opiekunów lub na wniosek szkoły, czy innej instytucji działającej na rzecz dziecka i rodziny, która stwierdza taką potrzebę. Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczęszczanie dziecka do Świetlicy.

 

Świetlica służy dzieciom i młodzieży szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejsca atrakcyjnego do spokojnego spędzania czasu wolnego w gronie zaufanych ludzi.

 

Celem działalności Świetlicy jest:

- pomoc pedagogiczna, działalność wychowawcza i profilaktyczna,

- zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym,

- organizacja czasu wolnego,

- wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych,

- rozwój zainteresowań (warsztaty twórcze, zajęcia sportowe),

- współpraca ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym dziecka,

- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem,

- współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 506 286 557

 

Prezes Zarządu: mgr Barbara Wasilewska

 
Zobacz: www.stowarzyszeniepanorama.pl

  

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie