Szanowni Państwo!

 

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie jest samorządową instytucją, realizującą zadania własne gminy Zabłudów w zakresie kultury. Podstawowym celem MOAK w Zabłudowie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, wychowanie przez sztukę a także organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.

 

Do zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należy w szczególności tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. Istotnym zadaniem jest także rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ważną częścią jest też gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, a przy tym promocja Gminy Zabłudów.

 

 

MOAK w Zabłudowie swe zadania realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze, imprez kulturalnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, stałych form zainteresowań oraz sekcji artystycznych. Ośrodek swą działalność prowadzi poprzez organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw oraz imprez plenerowych, prowadzenie klubów, zespołów, sekcji zainteresowań, ognisk pracy artystycznej jak i także prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, impresariatu artystycznego usług plastycznych i reklamowych, świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu, prowadzenie sprzedaży giełdowej, detalicznej i antykwarycznej dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych.

 

 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej wynika z potrzeb środowiska.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą kulturalną. Chcemy być miejscem pobudzającym lokalną aktywność, miejscem przerzucania mostów pomiędzy różnymi grupami mieszkańców. Czekamy na nowych partnerów, nowych uczestników i nowe propozycje.

 

Daj się porwać kulturze!

 

 

  

Poniedziałek  |  9:00 - 17:00

Wtorek  |  9:00 - 17:00

Środa  |  9:00 - 19:00

Czwartek  |  9:00 - 19:00

Piątek  |  9:00 - 17:00

Sobota  |  9:00 - 14:00

 

* Szczegółowe godziny zajęć z poszczególnymi instruktorami dostępne w dziale Zajęcia.

 

  

  MOAK w Zabłudowie

 

Cecylia Halicka

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie

 

Elwira Samsonowicz

Główny Księgowy

 

Barbara Kulikowska

Instruktor

 

Katarzyna Pura

Instruktor

  

Zofia Skowrońska

Instruktor

  

Magdalena Gierejko

Instruktor (PANORAMA)

 

Marcin Ciuchniecki

Animator kultury

 

 

  Wiejski Dom Kultury w Rafałówce
 

Natalia Gregorczuk

Instruktor

 

  

  Wiejski Dom Kultury w Rybołach

 

Gabriel Hryniewicki

Instruktor


  

  Wiejski Dom Kultury w Krynickich

 

Natalia Gregorczuk

Instruktor


 
  Świetlica Wiejska w Halickich

 

 

   

 

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie

  

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na stanowiska kierownicze w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie.

 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. - Poz. 406

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Uchwała Nr XXXIII/239/10 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Zabłudowie.

 

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Zabłudowie.

 

Uchwała Nr XXII/140/05 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Zabłudowie.

 

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie