Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej MOAK Zabłudów

MOAK Zabłudów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://moak-zabludow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-25
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Ewentualne filmy nie posiadają audiodeskrypcji.

Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (Pliki PDF, DOC) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Ułatwienia

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone,
 • każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach
 • strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym
 • zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje
 • używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-04-25

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Ciuchniecki

E-mail: biuro@moak-zabludow.pl
Telefon: 515 288 381
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie
  dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Zabłudowa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje i oświadczenia

Projektując ten serwis opieraliśmy się na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1.) Mówią one jak projektować serwisy internetowe żeby były dostępne dla każdego – bez względu na jego trudności, niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta.

Codziennie pracujemy nad dostępnością serwisu, zabiegamy o jak najwyższy poziom dostępności publikowanych w serwisie treści, korzystamy również z pomocy specjalistów ds. dostępności. Robimy wszystko żeby ten serwis był przyjaznego i dostępny dla każdego.